REGULAMIN KONKURSU Wygraj testy na Silesia Ring z Michałem Kościuszko

§1

Organizator i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Organizatorem Konkursu jest PG Performance ul.Opolska 19b 52-010 Wrocław zwana dalej Organizatorem.

2. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani w żaden sposób nie jest z nim związany.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

§2
Definicje i zwroty
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Konkurs – przygotowana przez Organizatora akcja promocyjna o nazwie, Wygraj testy na Silesia Ring z Michałem Kościuszko
polegająca na udzieleniu odpowiedzi na wskazane pytanie.
2. Cel Konkursu – promocja
3. Uczestnicy – osoby pełnoletnie, które biorą udział w Konkursie.


§3
Czas i miejsce Konkursu
1. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 28.03.2023 – 2.04.2023 do godziny 23;59 od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook.
2. Organizatorowi przysługuje prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage ’u PG-Performance społecznościowym Instagram (dalej „Serwis Instagram”), dostępnej w Internecie pod adresem; https://www.instagram.com/pgperformanceofficial/?hl=en


§4
Uczestnicy/-czki Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być Uczestnik/-czka, którzy spełnią wszystkie z poniższych warunków:
a) będzie osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Osoby posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,
d) zaznaczy opcję „lubię to” w odniesieniu do 3 profili:
• Silesia Ring
• Pg-Performance
• RUSH RACING
a) Udzieli odpowiedzi na zadanie Konkursowe umieszczone na fanpage ‘u PG-PERFORMANCE w terminie do dnia 2.04.2023 Do godziny 23:59 momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Instagram.
1. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy PG Performance, Silesia Ring , Rush Racing jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonków, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, rodzice tych osób lub rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że nadesłane odpowiedzi są wynikiem jego indywidualnej działalności twórczej, która nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej odpowiedzi konkursowej naruszy prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik Konkursu, który nadesłał tę odpowiedź, zobowiązuje się do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokajania wszelakich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.
4. Z chwilą nadesłania odpowiedzi Organizatorowi następuje przeniesienie na jego rzecz autorskich praw majątkowych do niej, w zakresie obejmującym prawo do jej wykorzystania w całości lub we fragmentach, na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych Organizator Konkursu, na wszelkich niezbędnych w tym celu polach eksploatacji, w szczególności: utrwalenie, wprowadzenie do pamięci komputera, elektroniczne bazy danych w systemach on-line i off-line, nośniki elektroniczne wszystkich typów, publikowanie (druk metodami poligraficznymi, fotograficznymi) oraz rozpowszechnianie przez Internet w inne sieci komputerowe.

 


§5
Zasady Konkursu
Konkurs opiera się na następujących zasadach:
1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi w komentarzu na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage ‘u Pg-Performance w Serwisie Instagram do dnia 2.04.2023 od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Instagram.
2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez udzielenie jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu.
3. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora.
4. Konkurs polega na wyłonieniu – spośród wszystkich prawidłowo udzielonych odpowiedzi, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu – 3 Zwycięzców.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu w czasie uczestnictwa, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów swoich działań.
7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

§6
Nagrody i zasady ich przyznawania
1. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu.
2. Nagrodami w konkursie są:
– 1 miejsce nagroda główna za najbardziej kreatywną odpowiedz
– 2 miejsce 3 x voucher 20 min na sesje Open Track na Silesia Ring
– 3 miejsce gadżet z sklepu store Silesia Ring
1. Na podstawie odpowiedzi na zadanie konkursowe, umieszczonej w komentarzu pod postem konkursowym Organizator wyłoni Zwycięzców. Każde pytanie konkursowe będzie rozstrzygane indywidualnie.
2. Organizator powołał trzyosobowa Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną „komisją konkursowa”).
3. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Instagram ( „Komunikat dla Zwycięzcy”).
4. W przypadku Zwycięzców nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
5. Nagroda zostanie wydana po podaniu imienia i nazwiska zgodnego z nazwą użytkownika Serwisu Instagram a przypadku zwycięzców nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie także po dostarczeniu przez nich zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
6. Nagrodę należy zrealizować w terminie do końca 2023
7. W przypadku niepodjęcia przez Zwycięzcy nagrody w terminie do końca roku 2023 Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu oraz za niemożność odebrania nagrody przez Zwycięzcę.
9. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość Pieniężną. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
10. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
11. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w &4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśniecie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
§7
Postępowanie reklamacyjne
1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia konkursu.
3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres; Pg performance ul. Opolska 19b 52-010 Wrocław
5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do kontaktu ( adres zamieszkania, bądź adres e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
6. Reklamacje będą rozpatrywane będą przez Organizatora.
7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.
9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
10. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


§8
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednocześnie podając dane osobowe na potrzeby Konkursu, oświadcza, iż dane te stanowią jego/jej dane osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w zakresie jego danych zamieszczonych w Serwisie Instagram na fanpage ’u PG Performance
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika/czki jest dobrowolne. Jest jednak niezbędne do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników/-czki w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
5. Przystępując do Konkursu Uczestnik/-czka wyraża na podstawie art.6 ust 1 lit. A) w zw. Z art.14 zgodę na przetwarzanie w celach konkursowych jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 206r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
6. Organizator konkursu informuje Uczestników, iż dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody, wyłącznie w związku z:
a) wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu
7. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych.
8. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników/-czki nie będą przekazywane na rzecz organizacji międzynarodowych ani osób trzecich, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocny konkretnego przepisu prawa , (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania, organy kontrolne), oraz podmiotów zapewniających administratorowi obsługę cyfrową.

 

 

§9
Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 509696100 Lub adresem e-mail: info@pg-performance.pl
2. Informacje o Konkursie zawarte na stronie internetowej, fanpage na Facebooku i w materiałach reklamowych nie stanowią oferty przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie warunków Konkursu przez Uczestnika Organizator nie odpowiada.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na oficjalnym profilu Pg-Performance na portalu Instagram oraz obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnym fanpage. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował na oficjalnym fanpage PG Performance Zmiana będzie obowiązywać od momentu publikacji.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2023